DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Salmos 119 - RVR95 & KAT

Leer este capítulo de la Biblia en línea, clic aquí para leer.

Versículos de la Biblia

« Žalmy 119:1 »
Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la Ley de Jehová.Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu palabra!Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Escogí el camino de la verdad; he puesto tus juicios delante de mí.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los sencillos.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.
Mucha paz tienen los que aman tu Ley, y no hay para ellos tropiezo.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Versículo de la Biblia del día
Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies