DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia acerca de Seguir

«Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste… Deuteronómium 5:33»
Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.Napodobňujte Boha ako milované deti.
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino.Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; Aparta tu pie del mal.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
Me apresuré y no me retardé En guardar tus mandamientos.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

Versículo de la Biblia al Azar

En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies