DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Fiabilité

Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
O Eternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai |et je louerai ton nom car tu as accompli |des projets merveilleux, conçus de longue date, |sûrs et fiables.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Reconnais donc que l’Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l’amour pour mille générations envers ceux qui l’aiment et qui obéissent à ses commandements.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
Ce qu’on apprécie chez un homme, c’est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu’un menteur.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Il te gardera des faux pas, celui qui te protège |ne sommeillera pas.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Rejette ton fardeau |sur l’Eternel : |il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste |s’écrouler pour toujours.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Non, les bontés de l’Eternel |ne sont pas à leur terme et ses tendresses |ne sont pas épuisées. Chaque matin, |elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
L’Eternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer !Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
L’Eternel est proche |de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
Oui, l’Eternel |achèvera son œuvre en ma faveur. Eternel, ton amour dure à toujours. N’abandonne donc pas tes créatures !Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Célébrez l’Eternel |car il est bon, car son amour |dure à toujours.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l’on peut avoir confiance. Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est pourquoi je t’en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître !Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, |j’acclamerai ton amour, car tu es pour moi |une forteresse, tu es mon refuge |quand je suis dans la détresse !Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
L’intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
Le médisant divulgue les secrets ; un homme de confiance tient la chose cachée.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
L’amour de l’Eternel |est là depuis toujours |et durera toujours |en faveur de ceux qui le craignent, il ne cesse d’agir |pour la justice |en faveur des enfants |de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles |à son alliance, de ceux qui tiennent compte |de ses commandements |pour les mettre en pratique.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit complète.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Mais l’Eternel prend soin |de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour.Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.
Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en haut, du Père des lumières et en qui il n’y a ni changement, ni ombre due à des variations.Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
« Moi je suis l’Alpha et l’Oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
Car tu es bon, Seigneur, |et prompt à pardonner, riche en amour |pour tous ceux qui t’invoquent.Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!
Car l’Eternel aime la droiture, et il n’abandonne pas |ceux qui lui sont attachés ; mais les malfaisants |seront supprimés, la postérité |de tous les méchants |sera retranchée.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés.On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
Toi, Eternel, |tu règnes pour toujours et ton trône subsiste |à travers tous les âges.Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.

Dieu est pour nous un rempart, |il est un refuge, un secours toujours offert |lorsque survient la détresse.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
En arrière123En avant

Verset Biblique du Jour

Le fer s’aiguise par le fer, et le visage de l’homme s’affine au contact de son prochain.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.