DailyVerses.net
<

James - NKJV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

James 1
James 2
James 3
James 4
James 5

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Knowing that the testing of your faith produces patience.Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.
You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask.Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Comments
Bible verse of the day
I am the Lord your God: Walk in My statutes, keep My judgments, and do them; hallow My Sabbaths, and they will be a sign between Me and you, that you may know that I am the Lord your God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies