DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Money

«Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte… Hebrejom 13:5»
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.
The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku. Ale aj to je márnosť.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“
For where your treasure is, there your heart will be also.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Nepravdivosť a lživú reč ráč vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi vždy iba toľko, koľko potrebujem na živobytie.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
A little that a righteous man has Is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous.Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.
Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.

I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
Previous12Next

Bible verse of the day

Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.

Random Bible Verse

The Lord bless you and keep you;
The Lord make His face shine upon you,
And be gracious to you;
The Lord lift up His countenance upon you,
And give you peace.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies