DailyVerses.net

46 Bible Verses about Money


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
He who loves silver will not be satisfied with silver; Nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.
Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches but in the living God, who gives us richly all things to enjoy.Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
A little that a righteous man has Is better than the riches of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, But the Lord upholds the righteous.Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings; They fly away like an eagle toward heaven.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.
For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.
I have rejoiced in the way of Your testimonies, As much as in all riches.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
The rich man’s wealth is his strong city, And like a high wall in his own esteem.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.

For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies