DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho… Marek 12:31»
And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels.Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things.A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,” “You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.
One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.
Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Previous12Next

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Random Bible Verse

You are my hiding place;
You shall preserve me from trouble;
You shall surround me with songs of deliverance. Selah
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies