DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

100 Bijbelteksten over de Wet (4/5)

« Hebreeën 13:20-21 »
Nieuwe BijbelvertalingNederlands Bijbelgenootschap
Moge de God van de ​vrede, die onze ​Heer​ ​Jezus, de machtige ​herder​ van de schapen, door het bloed van het eeuwig ​verbond​ uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door ​Jezus​ ​Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.De God nu des vredes, die onze Here ​Jezus, de grote ​herder​ der schapen door het bloed van een eeuwig ​verbond​ heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen.
Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun ​kinderen​ goed gaan.Och, hadden zij steeds zulk een ​hart​ om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun ​kinderen​ voor altoos wèl mocht gaan!
Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.
Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
Zet uw zinnen niet op het ​huis​ van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn ​slaaf, zijn ​slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.Gij zult niet begeren uws naasten ​huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.Ieder, die de ​zonde​ doet, doet ook de ​wetteloosheid, en de ​zonde​ is ​wetteloosheid.
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw ​kinderen​ goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw ​kinderen​ na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.
Hij maakte de regels van het ​verbond​ bekend, de ​tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.En Hij maakte u het ​verbond​ bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.
Bij het zien van die ​kwastjes​ zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je ​hart​ en je ogen te volgen.Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw ​hart​ of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot ​overspel​ zoudt laten verleiden.
Je mag daarom geen ​goden​ van zilver of goud maken om die naast mij te vereren.Gij zult naast Mij geen ​goden​ maken; noch van zilver noch van goud zult gij ze u maken.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
Ik verwerp Gods ​genade​ niet; als we door de wet ​rechtvaardig​ zouden kunnen worden, zou ​Christus​ voor niets gestorven zijn.Ik ontneem aan de ​genade​ Gods haar kracht niet; want indien er ​gerechtigheid​ door de wet is, dan is ​Christus​ tevergeefs gestorven.
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.Neemt dan mijn geboden nauwgezet in acht: Ik ben de Here.
De HEER zei tegen ​Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’De Here zeide tot ​Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.
Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want ​Abraham​ heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat ​Abraham​ naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na.Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft.
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het ​koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het ​koninkrijk van de hemel​ in hoog aanzien staan.Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.
Vorige1234Volgende
Bijbeltekst van de dag
1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies