DailyVerses.net

25 Bible Verses about Patience

« 1. Korinťanom 13:4-5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Wait on the Lord; Be of good courage, And He shall strengthen your heart; Wait, I say, on the Lord!Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
But he who endures to the end shall be saved.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
The hope of the righteous will be gladness, But the expectation of the wicked will perish.Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Read more

Comments
Bible verse of the day
And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies