DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Falar

«A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele… Provérbios 18:21»
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no Dia do Juízo.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
Nas palavras da boca do sábio, favor, mas os lábios do tolo o devoram.Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies