DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

«Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The… 2 Corinthians 5:17»
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.
Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Random Bible Verse

My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies