DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

46 Biblické verše o Peniaze

«Hebrejom 13:5»
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.«
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Hastig errafftes Gut zerrinnt; wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Besser wenig mit der Furcht des HERRN als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein; Armut und Reichtum gib mir nicht; lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, das du mir beschieden hast.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.Der Mensch wünscht sich Güte, und ein Armer ist besser als ein Lügner.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Frevler. Denn die Arme der Frevler werden zerbrechen, aber der HERR erhält die Gerechten.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.Du richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da; denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer.

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Náhodný Biblický verš

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

Biblický verš dňa

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!