DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Confession of Sin

«Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen… Jakobus 5:16»
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.
Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. SelahToen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
When he realizes his guilt in any of these and confesses the sin he has committed, he shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed.De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.
Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.
We have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules.Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken.
For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus.Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Bible verse of the day

For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

Random Bible Verse

For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies