DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

14 Bible Verses about Confession of Sin

«James 5:16»
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord.Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden.
When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned.De betreffende persoon moet, zodra hij zich van zijn schuld bewust wordt, openlijk uitspreken wat hij misdaan heeft.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.
For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
We have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled; we have turned away from your commands and laws.Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Bible verse of the day

Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies