DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Boží slovo

Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l’anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.
Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.
Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!Come potrà il giovane rendere pura la sua via? Badando a essa mediante la tua parola.
On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano!
Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.L’erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è purificata con il fuoco; egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.La rivelazione delle tue parole illumina; rende intelligenti i semplici.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio”».
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.
Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.Poiché la parola del Signore è retta e tutta l’opera sua è fatta con fedeltà.
Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, e non temerò; che mi può fare il mortale?
A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.Il Signore infatti dà la saggezza; dalla sua bocca provengono la scienza e l’intelligenza.
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, e che può salvare le anime vostre.
Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore.
Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato.
To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.
On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto egli stesso la purificazione dei nostri peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi.

Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.Tu sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.

Náhodný Biblický verš

Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!