DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no Dia do Juízo.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Nas palavras da boca do sábio, favor, mas os lábios do tolo o devoram.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!