DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma moudrost

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!