DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma moudrost

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!