DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma moudrost

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For those who find me find life and receive favor from the Lord.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!