DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma moudrost

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными — мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém úradku, veliký ve své pohotové pomoci.И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!