DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Who will render to every man according to his deeds.
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Náhodný Biblický verš

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!