DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.God “will repay each person according to what they have done.”
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!