DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Who “will render to each one according to his deeds”
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Surely he will never be shaken; The righteous will be in everlasting remembrance.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in the seat of the scornful.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.The wicked man does deceptive work, But he who sows righteousness will have a sure reward.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!