DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma upřímnost

«Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3:18»
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.Better a little with righteousness than much gain with injustice.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva.Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.
Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!