DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma vztah

«Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne! Kazatel 4:12»
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.You are all fair, my love, And there is no spot in you.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?
I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”
Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.Houses and riches are an inheritance from fathers, But a prudent wife is from the Lord.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ.
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!