DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Justicia

«Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť. Príslovia 21:21»
El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la justicia y la honra.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.On odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
Porque Jehová ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas la descendencia de los impíos será destruida.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; Pero Jehová pesa los corazones.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Por lo cual no resbalará jamás; En memoria eterna será el justo.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
El impío hace obra falsa; Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme.Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, Y después de hacerlo, reflexionar.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
Anterior12345Próximo

Versículo de la Biblia del día

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

Versículo de la Biblia al Azar

Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies