DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

21 Versículos de la Biblia sobre el Temor

Reina-Valera 1960Katolícky preklad
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Salmos 33:18 | RVR60
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Salmos 128:1 | RVR60
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Romanos 13:7 | RVR60
El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Éxodo 1:21 | RVR60
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Salmos 112:1 | RVR60
El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Job 6:14 | RVR60
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Salmos 67:7 | RVR60
Versículo de la Biblia del día
Isaías 53:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías 53:5 | RVR60 | 19/04/2019
pecado Jesús curación
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!