DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Vida

«Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život… Žalm 121:7-8»
Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
Porque por fe andamos, no por vista.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Porque: «El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala.»Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Muéstrame, Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Jesús les respondió: —Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Nunca digas: «¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?», porque nunca hay sabiduría en esta pregunta.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida; el que rechaza la reprensión, yerra.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Anterior12345Próximo

Versículo de la Biblia del día

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.

Reciba el Versículo Diario:

Notificación diariaCorreo electrónicoFacebookTwitterAndroid-appEn tu sitio web

Versículo de la Biblia al Azar

La bendición de Jehová es la que enriquece,
y no añade tristeza con ella.
Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies