DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Versículos de la Biblia sobre la Vida

Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Porque por fe andamos, no por vista.Lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Marcos 8:36 | RVR95
Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Salmos 73:26 | RVR95
Porque: «El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño; apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala.»Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
Tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me guiarás y me encaminarás.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Salmos 31:3 | RVR95
Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Muéstrame, Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Salmos 25:4 | RVR95
No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Romanos 12:2 | RVR95
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Salmos 37:7 | RVR95
Jesús les respondió: —Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“
Juan 6:35 | RVR95
El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Salmos 23:6 | RVR95
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida; el que rechaza la reprensión, yerra.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
Juan 7:38 | RVR95
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Versículo de la Biblia del día
Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!