DailyVerses.net

23 Bible Verses about Faithfulness


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
He who calls you is faithful; he will surely do it.Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
As for you, O Lord, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet; uw goedertierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.
“Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.”Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
Guarding the paths of justice and watching over the way of his saints.Terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

Read more

Comments
Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies