DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Fear

«Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som… Izaiáš 41:10»
Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; For You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me.I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.
Casting all your care upon Him, for He cares for you.Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
The fear of man brings a snare, But whoever trusts in the Lord shall be safe.Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.
The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me.Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.”Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father’s will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
And when they saw Him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out; for they all saw Him and were troubled. But immediately He talked with them and said to them, “Be of good cheer! It is I; do not be afraid.”Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Do not fear, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
In God (I will praise His word), In God I have put my trust; I will not fear. What can flesh do to me?Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name Jesus.”Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“
As a father pities his children, So the Lord pities those who fear Him.Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

But when Jesus heard it, He answered him, saying, “Do not be afraid; only believe, and she will be made well.”Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
Previous12Next

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord.
Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies