DailyVerses.net
ThèmeS'inscrireVerset Aléatoire

24 Versets Biblique sur le Respect

«Psaume 33:18»
Craindre l'Eternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu’au bout la sainteté dans la crainte de Dieu.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Ne te prends pas pour un sage, crains l'Eternel et détourne-toi du mal: cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Eternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
Mais le regard de l’Eternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire; c'est de la femme qui craint l'Eternel qu’on chantera les louanges.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Maintenant, Israël, que demande de toi l'Eternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Eternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Eternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d’être heureux?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Mieux vaut peu avec la crainte de l'Eternel qu'un grand trésor avec le trouble.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Heureux tout homme qui craint l’Eternel, qui marche dans ses voies!Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
La connaissance commence par la crainte de l'Eternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
C’est l’Eternel, votre Dieu, que vous suivrez et c’est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c’est à lui que vous obéirez, c’est lui que vous servirez et c’est à lui que vous vous attacherez.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Mais pour vous qui craignez mon nom le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
La crainte de l'Eternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Rendez à chacun ce qui lui est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Ecoutons la conclusion de tout ce discours: «Crains Dieu et respecte ses commandements, car c’est ce que doit faire tout homme.»Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
Louez l’Eternel! Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s’il abandonne la crainte du Tout-Puissant.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d’être toujours heureux, eux et leurs enfants!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Tu respecteras les commandements de l'Eternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Verset Biblique du Jour

Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l’attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.

Verset de la Bible Aléatoire

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Prochain verset!   Avec Image

Verset Biblique du Jour

Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l’attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.