DailyVerses.net
<

Galatians - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Galatians 1
Galatians 2
Galatians 3
Galatians 4
Galatians 5
Galatians 6

Bible Verses

« Galatians 3:26-27 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Comments
Bible verse of the day
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies