DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Honesty

«My little children, let us not love in word, neither in tongue… 1 John 3:18»
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.
But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“

Bible verse of the day

Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies