DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about Honesty - KJV & KAT


My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.
No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Bible verse of the day
romans 15:13
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...