DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Gioia

«State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è… 1 Tessalonicesi 5:16-18»
State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia.Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
Quand'ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!
Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore.I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky.
Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte.S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista – vždyť má síla je v mé slabosti!
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è legge.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto.Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Sicché io possa venire da voi nella gioia, se così vuole Dio, e riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen.Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi.
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece mé srdce radostí.
Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé!
Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione!Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má.
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.Radostné srdce – nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.Raduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího bohatství.

Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere.Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati