DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Gioia

«State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è… 1 Tessalonicesi 5:16-18»
State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Quand'ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è legge.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Sicché io possa venire da voi nella gioia, se così vuole Dio, e riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Certo, la pietà è un grande guadagno, congiunta però a moderazione!A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

Ai ricchi in questo mondo raccomanda di non essere orgogliosi, di non riporre la speranza sull'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché ne possiamo godere.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Versetto casuale della Bibbia

Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non inaspritevi con esse.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati