DailyVerses.net

24 Versetti della Bibbia sul Timore

« Proverbi 8:13 »

CEI
X
KAT
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, nel timore di Dio.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Leggi altro

Commenti
Versetto della Bibbia del Giorno
Ti benedica il Signoree ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di tee ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo voltoe ti conceda pace.
Ricevi il versetto Biblico giornaliero:
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati