DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sul Timore

«Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza… Proverbi 8:13»
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, nel timore di Dio.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un cuore semplice che tema il tuo nome.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.

Versetto della Bibbia del Giorno

Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni.

Versetto casuale della Bibbia

Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati