DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!
For where two or three gather in my name, there am I with them.Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.
Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”„Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!
My command is this: Love each other as I have loved you.Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.
And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.Milost Pána Ježíše se všemi.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.

When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Previous12...8Next

Bible verse of the day

Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies