DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (3/4)

Nederlands BijbelgenootschapBasisBijbel
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Het is de Heer die de overwinning geeft. Hij is het die zorgt voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben en die op Hem vertrouwen.
Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. Als de Heer de stad niet beschermt, heeft het geen zin dat de wachtposten de stad bewaken.
Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben. Ik zal laten zien wie Ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.
Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen: "Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij."
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag.
Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.Denk er dus goed om dat de Heer de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden. Er is geen andere God.
Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.Zou iemand zich zó kunnen verbergen dat Ik hem niet zou zien? zegt de Heer. Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde? zegt de Heer.
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot! Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen!
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn.
Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.Toen zei hij: "Dit is een boodschap van de Heer voor Zerubbabel. Het betekent: niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers."
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.U zal goed voor ons zijn. Daardoor zullen alle mensen op aarde diep ontzag voor U hebben.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Jonge leeuwen lijden soms honger. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, komen niets tekort.
Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.Want: "Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.God zal jullie nooit in de steek laten. Hij heeft jullie geroepen om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.Wie heeft dat gedaan en wie liet dat gebeuren? Ik, de Heer, die de mensen vanaf het begin heb gemaakt. Ik, de Heer, die de Eerste en de Laatste ben en voor eeuwig Dezelfde.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is. De hele wereld is van Hem, met alle mensen die er wonen.
En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.En de Heer zal Koning worden van de hele aarde. In die tijd zal de Heer de Enige zijn. Hij zal Eén zijn.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.Heer, U bent voor eeuwig Koning. U zal door alle eeuwen heen blijven regeren.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God.
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.Iedereen moet gehoorzaam zijn aan de overheid. Want de overheid is iets dat door God is bedacht en elke overheid is door God ingesteld.
Bijbeltekst van de dag
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies