DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre a Esperança

«Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o… Jeremias 29:11»
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.
Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se fatigarão.Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.
O Senhor te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!
Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes é o amor.Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência; e a paciência, a experiência; e a experiência, a esperança.A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.
Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Eu, porém, esperarei no Senhor; esperei no Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá.Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší!
A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida.Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.
Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!
Aguardo o Senhor; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.
Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.
um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.
Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!

Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies