DailyVerses.net

11 Bible Verses about Rebirth

« 1. Petrov 1:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever.Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.”Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies