DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reconciliation

And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation.Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.
Pursue peace with all people, and holiness, without which no one will see the Lord.Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life.Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.
In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world.En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
Help us, O God of our salvation, For the glory of Your name; And deliver us, and provide atonement for our sins, For Your name’s sake!Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil.

Bible verse of the day

As a father pities his children,
So the Lord pities those who fear Him.

Random Bible Verse

Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As a father pities his children, So the Lord pities those who fear Him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies