DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Revelation - KJV & AFR53

«I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the… Revelation 1:8»
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.Hy wat dit getuig, sê: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!
And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.
They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Random Bible Verse

And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies