DailyVerses.net
<

Romans 14 - NKJV & NBG

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats; for God has received him.Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.
Who are you to judge another’s servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand.Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.
One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s.Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
Comments
Bible verse of the day
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies