DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

10 Bible Verses about 'Rebuke'

«Zjavenie 3:19»
As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
The ransom of a man’s life is his riches, But the poor does not hear rebuke.Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.
Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Turn at my rebuke; Surely I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you.Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
If your brother sins against you, rebuke him; and if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you, saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!
You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction; For whom the Lord loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.

Bible verse of the day

I spread out my hands to You;
My soul longs for You like a thirsty land.
Selah

Random Bible Verse

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. Selah

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies