DailyVerses.net

22 Bible Verses about Seeking


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies