DailyVerses.net

13 Bible Verses about Selfishness

« 1. Korinťanom 13:4-5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Incline my heart to Your testimonies, And not to covetousness.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“

Read more

Comments
Bible verse of the day
Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies