DailyVerses.net

23 Biblické verše o Dávanie

« 2. Korinťanom 9:7 »

KAT
X
NKJV
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.
Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.A man’s gift makes room for him, And brings him before great men.
Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.The generous soul will be made rich, And he who waters will also be watered himself.
Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have.
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honor the Lord with your possessions, And with the firstfruits of all your increase.
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“Bring all the tithes into the storehouse, That there may be food in My house, And try Me now in this,” Says the Lord of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven And pour out for you such blessing That there will not be room enough to receive it.”
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly, I say to you, they have their reward.
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.He covets greedily all day long, But the righteous gives and does not spare.
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.
Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“Then he said to them, “Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared; for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength.”
Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!Open your mouth, judge righteously, And plead the cause of the poor and needy.
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret; and your Father who sees in secret will Himself reward you openly.
Komentárov
Biblický verš dňa
Ja však budem hľadieť na Pána, dôverovať budem v Boha svojej spásy; môj Boh ma vyslyší.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android