DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 4 - NIV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« 1 John 4:1 »
New Internation VersionKatolícky preklad
Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Whoever does not love does not know God, because God is love.Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.
This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
We love because He first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Bible verse of the day
1 Thessalonians 4:14
For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...