DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Almighty

«Yours, LORD, is the greatness and the power and the glory and… 1 Chronicles 29:11»
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
For no word from God will ever fail.Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.
The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.
“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
The Lord said to Satan, “Very well, then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger.” Then Satan went out from the presence of the Lord.En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.

Bible verse of the day

Look to the Lord and his strength;
seek his face always.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Look to the Lord and his strength; seek his face always.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies