DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Anger

« 1 Corinthians 13:4-5 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig ​hart​ afvallig wordt van de levende God.
‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord, ‘I will frown on you no longer, for I am faithful,’ declares the Lord, ‘I will not be angry forever.’Kom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER.
Bible verse of the day
Psalms 34:8
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies